Zakład produkcyjny

Produkcja Greenvit

Zakład produkcyjny

W czerwcu 2014 roku rozpoczęliśmy produkcję ekstraktów roślinnych w pierwszym zakładzie zlokalizowanym w Zambrowie.

Rosnące zapotrzebowanie na surowce roślinne oraz dynamiczny rozwój rynku spowodował, że w 2019 roku rozbudowaliśmy zakład w Zambrowie o drugą linię produkcyjną, a jesienią 2020 roku nastąpiło otwarcie nowego zakładu produkcyjnego w Łomży.

Nowoczesność

Nowoczesny zakład w Łomży powstał w ramach Projektu pt.: „Komercjalizacja wyników prac B+R GREENVIT Sp. z o.o. poprzez utworzenie w Łomży na terenie SSSE zakładu produkcji standaryzowanych ekstraktów roślinnych” Nr projektu: WND-RPPD.01.03.00-20-0139/17 Projekt współfinansowany ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020 Oś priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.3.

Dzięki instalacji innowacyjnych linii produkcyjnych udaje nam się konkurować ze światowymi liderami w branży oferując doskonałą jakość, ciągłość dostaw oraz wspierając naszych klientów na każdym z etapów tworzenia projektów.

Certyfikaty

Obydwa zakłady produkcyjne spółki funkcjonują w oparciu o normę ISO 22000:2018 oraz normę ISO 14001:2015 z myślą o ochronie środowiska oraz rozwoju biznesu z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Wszystkie projekty realizujemy zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.

Linie produkcyjne zakładów produkcyjnych w Zambrowie i Łomży zostały zbudowany zgodnie z najnowszymi rozwiązaniami technologicznych zapewniającymi oszczędność energii, paliw oraz mediów. Zastosowanie nowoczesnych instalacji technologicznych pozwala prowadzić wydajną produkcję przy równoczesnym minimalizowaniu materiałochłonności procesów oraz emisji do środowiska.

Dbamy o najwyższą jakość naturalnych składników oraz wpływ na ekosystem, w naszym portfolio znajdują się ekstrakty z certyfikatami BIO.
Posiadamy również certyfikację Halal.

Ochrona środowiska

Na terenie zakładów GREENVIT wprowadzone zostały liczne procedury związane z ochroną środowiska w tym:
• Prowadzenie pełnej ewidencji wytwarzanych i przekazywanych odpadów
• Selektywne gromadzenie odpadów socjalno-bytowych oraz produkcyjnych
• Identyfikacja głównych aspektów środowiskowych, kontrola przestrzegania wymagań prawnych
• Okresowe wewnętrzne audyty/przeglądy
• Monitorowanie i ewidencja parametrów wpływających na emisje do środowiska
ciągłe doskonalenie oraz pogłębianie świadomości prośrodowiskowej
• Stosujemy metodę ekstrakcji bez użycia agresywnych rozpuszczalników takich jak aceton czy metanol. Ekstrakcja jest oparta na wodzie lub etanolu, zgodnie ze standardami Farmakopei
• Posiadamy własną stację uzdatniania wody, dzięki której sprawność układu odwróconej osmozy sięga do 90%, tym samym generujemy tylko 10% ścieku na tzw. Koncentracie.

Zarządzanie jakością

Jakość Greenvit

  • kupujemy surowce od sprawdzonych i zatwierdzonych dostawców,
  • kontrolujemy procesy technologiczne na każdym etapie produkcji,
  • nieustannie badamy surowce i gotowe produkty – analizujemy parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne, badamy substancje aktywne i tożsamość, sprawdzamy pozostałości niepożądanych zanieczyszczeń,
  • posiadamy i rozwijamy własne laboratoria fizykochemiczne i mikrobiologiczne,
  • inwestujemy w sprzęt do badań,
  • współpracujemy z jednostkami naukowymi, instytucjami badawczymi i laboratoriami akredytowanymi.

Pracujemy zgodnie ze standardami Farmakopei i rozporządzeniami Komisji Europejskiej.

Gwarancją jakości i bezpieczeństwa naszych produktów są wykonywane przez nas badania oraz certyfikaty jakości – ISO 22000, HALAL, GMP+, BIO.

Zarządzanie środowiskowe

Dążymy do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju firmy poprzez ciągłą modernizację i stosowanie technologii przyjaznej środowisku, minimalizując negatywny jej wpływ na otoczenie i doskonaląc środowiskowe efekty naszej działalności. Działamy zgodnie z ustaloną polityką i celami środowiskowymi. Zgodność naszych działań potwierdzona jest certyfikatem ISO 14001.

Certyfiakt ISO 22000_2018 pl
Certyfikat ISO 14001_2015_pl
cert_Greenvit_GMP+2022
GreenVit Halal certifiacte 19.07.2023 updated
GreenVit Halal certifiacte 19.07.2023 updated

Skontaktuj się z nami

Skip to content