GREENVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Przygotowanie przedsiębiorstwa GREENVIT do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z

internacjonalizacją przedsiębiorstwa.”

 

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności firmy GREENVIT Sp. z o.o. poprzez działalność eksportową na zagranicznych rynkach

 

Dofinansowanie projektu z UE: 316 030.00 PLN

 

 

NCBR jest kluczowym ośrodkiem wspierania i tworzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych i społecznych, kreuje ekosystem wiedzy i informacji na ich temat. Inicjuje i realizuje przedsięwzięcia przyczyniające się do cywilizacyjnego rozwoju kraju.

 

NCBR jest kluczowym ośrodkiem wspierania i tworzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych i społecznych, kreuje ekosystem wiedzy i informacji na ich temat. Inicjuje i realizuje przedsięwzięcia przyczyniające się do cywilizacyjnego rozwoju kraju.

 

 

 

Cele projektu: Nadrzędnym celem jest wprowadzenie na rynek suplementów diety i nutraceutyków, o potwierdzonym w toku badań in vitro i in vivo, działaniu antywirusowym i wspomagającym odporność organizmu. Ponadto w ciągu ostatnich lat obserwujemy coraz większy postęp w nauce poświęcony liposomom jako nośnikom farmaceutycznym. Mają one nie tylko zastosowanie przeciwbakteryjne, ale i przeciwwirusowe. Dlatego też naszym celem jest zamknięcie witamin, minerałów, związków aromatycznych i biologicznie aktywnych oraz standaryzowanych ekstraktów roślinnych bogatych w polifenole i antocyjany w liposomach oraz zwiększenie ich biodostępności i stabilności.

Planowane Efekty: W wyniku realizacji projektu powstaną nowe produkty o działaniu immunostymulującym i przeciw wirusowym, które zostaną wdrożone w działalności gospodarczej Konsorcjantów:

  1. Liposomalne kompleksy witamin lub składników mineralnych, wzbogacone o związki aromatyczne i ekstrakty roślinne o wysokiej zawartości polifenoli, antocyjanów (w formie proszku)
  2. Ekstrakty roślinne o wysokiej zawartości polifenoli, antocyjanów, (w formie proszku)
  3. Produkty końcowe zawierające standaryzowane składniki oraz liposomalne witaminy w formie kapsułek, syropu lub innej formie gotowej do podania.

Wartość projektu:  6 050 170,00 PLN

Wartość dofinansowania: 4 336 063,00 PLN

Okres realizacji projektu w latach: 2020 – 2023

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.
Beneficjent: AronPharma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, BART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Greenvit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

 

Informacja o wyborze wykonawcy

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Greenvit Sp. z o.o. ogłasza, że w dniu 26.11.2021r. w toku weryfikacji wszystkich otrzymanych dokumentów na zapytanie ofertowe nr 2/11/2021 wybrano najlepszą ofertę złożoną przez:

OEG Sp. z o.o. Sp. k.

Załączniki:

Informacja o wyborze 2_11_2021

Protokół wyboru 2_11_2021

Oświadczenie

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/11/2021

W związku z planowaną realizacją projektu pt. „Internacjonalizacja firmy Greenvit Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego” w ramach DZIAŁANIA 1.2 Internacjonalizacja MŚP – Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, 2014-2020, firma Greenvit Sp. z o.o. ogłasza postępowanie na zakup następujących usług w projekcie: Opracowanie nowego modelu biznesowego, związanego z wprowadzeniem produktów na nowe rynki zagraniczne.

Treść zapytania:

2/11/2021 Zapytanie ofertowe

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

 

Ze względu na błędy formalne w Zapytaniu Ofertowym nr 1/11/2021 firma Greenvit sp. z o.o. unieważnia zapytanie

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/11/2021

W związku z planowaną realizacją projektu pt. „Internacjonalizacja firmy Greenvit Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego” w ramach DZIAŁANIA 1.2 Internacjonalizacja MŚP – Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, 2014-2020, firma Greenvit Sp. z o.o. ogłasza postępowanie na zakup następujących usług w projekcie: Opracowanie nowego modelu biznesowego, związanego z wprowadzeniem produktów na nowe rynki zagraniczne.

Treść zapytania:

1/11/2021 Zapytanie ofertowe

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

19.11.2018 r.

Projekt pt.: „Rozwój eksportu poprzez promocję marki produktowej Greenvit na rynkach międzynarodowych”

Nr projektu: POIR.03.03.03-20-0010/18

Projekt współfinansowany ze środków

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach

PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ

Osi priorytetowej 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to brand.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:  319 000,00 PLN

WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH: 319 000,00 PLN

Współfinansowanie UE:  239 250,00 PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Greenvit sp. z o.o. poprzez wzrost sprzedaży eksportowej oraz pozyskanie nowych partnerów handlowych.

 

06.07.2018

Dokumentacja projektowa do ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2/1.3/RPOWP 2014-2020/2018 z dnia 06.07.2018r.

 

24.05.2018 r.

Informacja o wyłonieniu Dostawcy w ramach zapytania ofertowego nr 2/1.3.1/POPW/2018:

Informacja o wyłonieniu Dostawcy 2_1.3.1_POPW_2018

 

18.04.2018 r.

W związku z realizacją projektu pn.: „Dywersyfikacja działalności Greenvit Sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowych standaryzowanych ekstraktów roślinnych produkowanych w oparciu o innowacyjne technologie”

w ramach Poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚPEUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020,

zapraszamy Państwa do udziału w konkursach ofert, których celem jest wyłonienie dostawcy INSTALACJI EKSTRAKCYJNEJ na potrzeby realizacji ww. projektu.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/1.3.1/POPW/2018

2_1.3.1_POPW_2018 Zapytanie ofertowe

2_1.3.1_POPW_2018 – Załącznik nr 1 – Specyfikacja zamówienia

2_1.3.1_POPW_2018 – Załącznik nr 2 – Wzór oferty

2_1.3.1_POPW_2018 – Załącznik nr 3 -Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapi…

Zapytanie w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1104993.

 

 

 

 

07.05.2018 r. Informacja o wyłonieniu Dostawcy w ramach zapytania ofertowego nr 1/1.3.1/POPW/2018: Informacja o wyłonieniu Dostawcy 1_1.3.1_POPW_2018 29.03.2018 r. W związku z realizacją projektu pn.: „Dywersyfikacja działalności Greenvit Sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowych standaryzowanych ekstraktów roślinnych produkowanych w oparciu o innowacyjne technologie” w ramach Poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚPEUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020, zapraszamy Państwa do udziału w konkursach ofert, których celem jest wyłonienie dostawy SUSZARNI ROZPYŁOWEJ WRAZ Z SYSTEMEM UZDATNIANIA FORM SUCHYCH na potrzeby realizacji ww. projektu. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/1.3.1/POPW/2018 1_1.3.1_POPW_2018 – Zapytanie ofertowe 1_1.3.1_POPW_2018 – Załącznik nr 1 – Specyfikacja zamówienia 1_1.3.1_POPW_2018 – Załącznik nr 2 – Wzór oferty 1_1.3.1_POPW_2018 – Załącznik nr 3 -Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapi… Zapytanie w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1100406.

  Projekt pt.: „Przygotowanie firmy Greenvit Sp. z o.o. do wprowadzenia produktów na nowe rynki zagraniczne” Nr projektu: POPW.01.02.00-20-0020/17 Projekt współfinansowany ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:  250 797,00 PLN WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH: 203 900,00 PLN Współfinansowanie UE:  112 145,00  PLN Celem projektu jest przygotowanie przedsiębiorstwa na koniec 2018 r. do rozpoczęcia sprzedaży na dwóch nowych rynkach europejskich (Wielkiej Brytanii i Hiszpanii) oraz na trzech rynkach azjatyckich (w chinach, Korei Południowej i Singapurze), poprzez wdrożenie opracowanego nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją.

  Projekt pt.: „Dywersyfikacja działalności Greenvit Sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowych standaryzowanych ekstraktów roślinnych produkowanych w oparciu o innowacyjne technologie” Nr projektu: POPW.01.03.01-20-0008/17 Projekt współfinansowany ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne Poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 984 339,00 PLN WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH: 3 094 000,00 PLN Współfinansowanie UE: 2 165 800,00 PLN Celem projektu jest wdrożenie wyników przeprowadzonych prac B+R poprzez uruchomienie w zakładzie produkcyjnym w Zambrowie produkcji standaryzowanych ekstraktów roślinnych o wysokiej zawartości substancji aktywnych dedykowanych dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i paszowego.

  Projekt pt.: „Komercjalizacja wyników prac B+R GREENVIT Sp. z o.o. poprzez utworzenie w Łomży na terenie SSSE zakładu produkcji standaryzowanych ekstraktów roślinnych” Nr projektu: WND-RPPD.01.03.00-20-0139/17 Projekt współfinansowany ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020 Oś priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 19 296 979,29 PLN WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH: 15 375 389,03 PLN Współfinansowanie UE: 9 632 741,04 PLN Celem projektu jest utworzenie w Łomży na terenie SSSE nowego zakładu i uruchomienie produkcji standaryzowanych ekstraktów ziołowych oraz wdrożenie ekoinnowacji procesowych, organizacyjnych i marketingowych będących podstawą budowy przewagi konkurencyjnej.

  16.01.2017 Informacja o wyłonieniu wykonawcy w ramach postępowania ofertowego nr 10/1.2.1/RPOWP 2014-2020/2017 z dnia 22.12.2017 10 2017 1.2.1 Informacja o wyłonieniu 22.12.2017 W związku z realizacją projektu pn.: „Rozbudowa Działu Badań i Rozwoju firmy Greenvit Sp. z o.o. i opracowanie nowych, innowacyjnych, standaryzowanych ekstraktów roślinnych o wysokiej zawartości substancji czynnych do zastosowania w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym” w ramach Poddziałania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO na lata 2014-2020 zapraszamy Państwa do udziału w konkursie ofert, którego celem jest wyłonienie dostawcy materiałów do prowadzenia prac badawczych – wzorce i odczynniki na potrzeby realizacji ww. projektu. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/1.2.1/RPOWP 2014-2020/2017 10_2017_1.2.1 – zapytanie ofertowe – odczynniki II 10_2017_1.2.1 – Załącznik nr 1 – Wzór oferty 10_2017_1.2.1 – Załącznik nr 2 -Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapi… 07.11.2017 Informacja o wyłonieniu wykonawcy w ramach postępowania ofertowego nr 9/1.2.1/RPOWP 2014-2020/2017 z dnia 23.10.2017 9 2017 1.2.1 INFORMACJA O WYŁONIENIU DOSTAWCY 23.10.2017 W związku z realizacją projektu pn.: „Rozbudowa Działu Badań i Rozwoju firmy Greenvit Sp. z o.o. i opracowanie nowych, innowacyjnych, standaryzowanych ekstraktów roślinnych o wysokiej zawartości substancji czynnych do zastosowania w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym” w ramach Poddziałania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO na lata 2014-2020 zapraszamy Państwa do udziału w konkursie ofert, którego celem jest wyłonienie dostawcy materiału – POROWATEJ ŻYWICY CHROMATOGRAFICZNEJ O STRUKTURZE CHEMICZNEJ NA BAZIE KOPOLIMERU STYRENU I DIWINYLOBENZENU na potrzeby realizacji ww. projektu. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/1.2.1/RPOWP 2014-2020/2017 9_2017_1.2.1 – Zapytanie ofertowe – żywica 9_2017_1.2.1 – Załącznik nr 1 – Wzór oferty 9_2017_1.2.1 – Załącznik nr 2 -Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapi… 17.10.2017 Informacja o wyłonieniu wykonawcy w ramach postępowania ofertowego nr 8/1.2.1/RPOWP 2014-2020/2017 z dnia 29.09.2017 8_2017_1.2.1 INFORMACJA O WYŁONIENIU DOSTAWCY 13.10.2017 Informacja o wyłonieniu wykonawcy w ramach postępowania ofertowego nr 7/1.2.1/RPOWP 2014-2020/2017 z dnia 25.09.2017 7_2017_1.2.1 INFORMACJA O WYŁONIENIU DOSTAWCY 12.10.2017 Informacja o wyłonieniu wykonawcy w ramach postępowania ofertowego nr 6/1.2.1/RPOWP 2014-2020/2017 z dnia 25.09.2017 6_2017_1.2.1 INFORMACJA O WYŁONIENIU DOSTAWCY 29.09.2017 W związku z realizacją projektu pn.: „Rozbudowa Działu Badań i Rozwoju firmy Greenvit Sp. z o.o. i opracowanie nowych, innowacyjnych, standaryzowanych ekstraktów roślinnych o wysokiej zawartości substancji czynnych do zastosowania w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym” w ramach Poddziałania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO na lata 2014-2020 zapraszamy Państwa do udziału w konkursie ofert, którego celem jest wyłonienie dostawcy materiałów do prowadzenia prac badawczych – wzorce i odczynniki na potrzeby realizacji ww. projektu. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/1.2.1/RPOWP 2014-2020/2017 8_2017_1.2.1- Zapytanie ofertowe – odczynniki 8_2017_1.2.1 – Załącznik nr 1 – Wzór oferty 8_2017_1.2.1 – Załącznik nr 2 -Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapi… 26.09.2017 W związku z realizacją projektu pn.: „Rozbudowa Działu Badań i Rozwoju firmy Greenvit Sp. z o.o. i opracowanie nowych, innowacyjnych, standaryzowanych ekstraktów roślinnych o wysokiej zawartości substancji czynnych do zastosowania w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym” w ramach Poddziałania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO na lata 2014-2020 zapraszamy Państwa do udziału w konkursach ofert, których celem jest wyłonienie dostawcy szkła oraz  drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizacji ww. projektu. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/1.2.1/RPOWP 2014-2020/2017 6_2017_1.2.1 – Zapytanie ofertowe – SZKŁO LABORATORYJNE 6_2017_1.2.1 – Załącznik nr 1 – Wzór oferty 6_2017_1.2.1 – Załącznik nr 2 -Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapi… ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/1.2.1/RPOWP 2014-2020/2017 7_2017_1.2.1 – Zapytanie ofertowe – KOLUMNA 7_2017_1.2.1 – Załącznik nr 1 – Wzór oferty 7_2017_1.2.1 – Załącznik nr 2 -Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapi… 19.09.2017 Informacja o wyłonieniu wykonawcy w ramach postępowania ofertowego nr 4/1.2.1/RPOWP 2014-2020/2017 z dnia 08.08.2017 4_2017 INFORMACJA O WYŁONIENIU DOSTAWCY 06.09.2017 Informacja o wyłonieniu wykonawcy w ramach postępowania ofertowego nr 3/1.2.1/RPOWP 2014-2020/2017 z dnia 08.08.2017 3_2017 INFORMACJA O WYŁONIENIU DOSTAWCY Informacja o wyłonieniu wykonawcy w ramach postępowania ofertowego nr 5/1.2.1/RPOWP 2014-2020/2017 z dnia 08.08.2017 5_2017 INFORMACJA O WYŁONIENIU DOSTAWCY 31.08.2017 Informacja o wyłonieniu wykonawcy w ramach postępowania ofertowego nr 1/1.2.1/RPOWP 2014-2020/2017 z dnia 08.08.2017 1_2017 INFORMACJA O WYŁONIENIU DOSTAWCY Informacja o wyłonieniu wykonawcy w ramach postępowania ofertowego nr 2/1.2.1/RPOWP 2014-2020/2017 z dnia 08.08.2017 2_2017 INFORMACJA O WYŁONIENIU DOSTAWCY 08.08.2017 W związku z realizacją projektu pn.: „Rozbudowa Działu Badań i Rozwoju firmy Greenvit Sp. z o.o. i opracowanie nowych, innowacyjnych, standaryzowanych ekstraktów roślinnych o wysokiej zawartości substancji czynnych do zastosowania w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym” w ramach Poddziałania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO na lata 2014-2020 zapraszamy Państwa do udziału w konkursach ofert, których celem jest wyłonienie dostawców aparatury i sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizacji ww. projektu. KOMUNIKAT (17.08.2017): Informujemy, iż w związku z pytaniami Oferentów, zmianami w specyfikacjach i przedłużeniem terminu składania ofert, zamieszczamy poniżej zaktualizowane zapytania ofertowe wraz z załącznikami. Informujemy również, iż Oferenci którzy złożyli lub wysłali oferty w dniu dzisiejszym lub wcześniej mają prawo do anulowania tej oferty i ponownego złożenia  zaktualizowanej oferty (dotyczy wyłącznie zapytań nr. 3, 4 i 5). ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/1.2.1/RPOWP 2014-2020/2017 Wydłużenie terminu składania ofert – zapytanie nr 1 Zapytanie ofertowe nr 1 Załacznik nr1 do zapytania ofertowego nr_1 Załącznik nr2 do zapytania ofertowego nr 1 – wzór oferty Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr 1 -Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapi… Nieaktualne Zapytanie ofertowe nr_1 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/1.2.1/RPOWP 2014-2020/2017 Wydłużenie terminu składania ofert – zapytanie ofertowe nr 2 Zapytanie ofertowe nr 2 Załacznik nr1 do zapytania ofertowego nr_2 Załącznik nr2 do zapytania ofertowego nr 2 – Wzór oferty Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr 2 -Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapi… Nieaktualne Zapytanie ofertowe nr_2 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/1.2.1/RPOWP 2014-2020/2017 Wydłużenie terminu składania ofert – zapytanie ofertowe nr 3 Zapytanie ofertowe nr 3 Załącznik nr 1 do zapytanie ofertowego nr 3 Specyfikacja zamówienia Załącznik nr2 do zapytania ofertowego nr 3 – Wzór oferty Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr 3 -Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapi… Wyjaśnienia – zapytanie ofertowe nr 3 Nieaktualne Zapytanie ofertowe nr_3 Nieaktualny Załacznik nr1 do zapytania ofertowego nr_3 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/1.2.1/RPOWP 2014-2020/2017 Wydłużenie terminu składania ofert – zapytanie ofertowe nr 4 Zapytanie ofertowe nr_4 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 4 – specyfikacja zamówienia Załącznik nr 2 – Wzór oferty do zapytania ofertowego nr 4 Załącznik nr3 do zapytania ofetowego nr 4 -Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapi… Wyjaśnienia do zapytania ofertowego nr 4 Nieaktualne Zapytanie ofertowe nr_4 Nieaktualny Załacznik nr1 do zapytania ofertowego nr_4 Nieaktualny Załącznik nr2 do zapytania ofertowego nr 4 – Wzór oferty ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/1.2.1/RPOWP 2014-2020/2017 Wydłużenie terminu składania ofert – zapytanie ofertowe nr 5 Zapytanie ofertowe nr 5 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 5 specyfikacja zamówienia Załącznik nr 2 – Wzór oferty do zapytania ofertowego nr 5 Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr 5-Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapi… Wyjaśnienia do zapytania ofertowego nr 5 Nieaktualne Zapytanie ofertowe nr 5 Nieaktualny Załącznik nr1 do zapytania ofertowego nr 5 Nieaktualny Załącznik nr2 do zapytania ofertowego nr 5 – Wzór oferty

      24.08.2017 Informacja o wyłonieniu wykonawcy w ramach postępowania ofertowego nr 1/1.2/POPW 2014-2020/2017 z dnia 14.08.2017 Informacja o wyłonieniu wykonawcy do Zapytania nr 1_1.2_POPW2014-2020_2017 14.08.2017 W związku z realizacją projektu pt. „Przygotowanie firmy Greenvit Sp. z o.o. do wprowadzenia produktów na nowe rynki zagraniczne” w ramach działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, zapraszamy Państwa do udziału w konkursie ofert, którego celem jest wyłonienie wykonawcy kompleksowej usługi związanej z przygotowaniem firmy Greenvit Sp. z o.o. do wprowadzenia produktów na nowe rynki zagraniczne. Oferty można składać do dnia 22.08.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/1.2/POPW 2014-2020/2017 Zapytanie ofertowe nr 1_1.2_POPW 2014-2020_2017 Załączniki nr 1,2,3,4 do zapytania ofertowego nr1_1.2_POPW2014-2020_2017    

7.12.2016 Informacja o wyłonieniu wykonawcy w ramach postępowania ofertowego nr 01/2016/1.2.1/RPOWP z dnia 17.11.2016 informacja-o-wylonieniu-01-2016-1-2-1 Informacja o wyłonieniu wykonawcy w ramach postępowania ofertowego nr 01/2016/1.2.1/RPOWP z dnia 17.11.2016 informacja-o-wylonieniu-02-2016-1-2-1 23.11.2016 W związku z aktualnie prowadzonym postępowaniem ofertowym nr 01/2016/1.2.1/RPO WP informujemy, iż termin składania ofert został wydłużony do 14 dni kalendarzowych tj. do dnia 01.12.2016r. Szczegółowa informacja w dokumencie poniżej: wydluzenie-terminu-skladania-ofert-dla-01_2016_1-2-1_rpowp   17.11.2016 W związku z prowadzonymi przygotowaniami do realizacji projektu pn.: „Rozbudowa Działu Badań i Rozwoju firmy Greenvit Sp. z o.o. i opracowanie nowych, innowacyjnych, standaryzowanych ekstraktów roślinnych o wysokiej zawartości substancji czynnych do zastosowania w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym” w ramach Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO na lata 2014-2020 zapraszamy Państwa do udziału w konkursie ofert, którego celem jest wyłonienie podwykonawcy prac badawczo-rozwojowych w ramach planowanego do realizacji projektu.   ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2016/1.2.1/RPO WP zapytanie-ofertowe-nr-01_2016_1-2-1_rpo-wp zalacznik-nr-1-wzor-oferty-do-zapytania-nr-01_2016 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2016/1.2.1/RPO WP zapytanie-ofertowe-nr-02_2016-_1-2-1_rpo-wp zalacznik-nr-1-wzor-oferty-do-zapytania-nr-02_2016 Firma Greenvit zrealizowała projekt  “Dywersyfikacja spółki Greenvit poprzez zakup innowacyjnej linii technologicznej do produkcji naturalnych ekstraktów roślinnych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. W związku z realizacją projektu Spółki Greenvit na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.04.02-20-076/12-00 z dnia 08.11.2012, projekt nr WND-RPPD.01.04.02-20-076/12 pt. „Dywersyfikacja działalności firmy Greenvit Sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnej linii technologicznej do produkcji naturalnych ekstraktów roslinnych” spółka Greenvit realizowała poszczególne zamówienia:

  1. Zapytanie ofertowe nr 1 – archiwalne
  2. Zapytanie ofertowe nr 2 – archiwalne
  3. Zapytanie ofertowe nr 3 – archiwalne
  4. Zapytanie ofertowe nr 4 – archiwalne
  5. Zapytanie ofertowe nr 5 – archiwalne
  6. zapytanie ofertowe nr 6 – archiwalne